در کلاس های علوم شگفت انگیز با هم  آزمایش انجام می دهیم لذت می بریم و جواب سوال هایمان را پیدا می کنیم و باز هم لذت می بریم.

در این کلاس ها

قرار نیست کسی گزارش کار بنویسد

هر کسی که دلش بخواهد راجع به آزمایش ها توضیح می دهد

دانش آموزان بیشتر سوال می پرسند تا معلم

همگی با هم به دنبال پیدا کردن پاسخ می گردند

کار گروهی رو تجربه می کنیم (حتی از راه دور و به صورت مجازی)

والدین گرامی!

اهمیت آموزش علوم تجربی بر کسی پوشیده نیست. اما نکته قابل توجه این است که به دلیل گسترده و متنوع بودن مطالب، گاهی یادگیری علوم برای دانش آموزان سخت و کسل کننده می شود. از طرفی آموزش علوم بدون مشاهده و آزمایش یا امکان پذیر نیست و یا ناقص خواهد بود. با اینکه در کتب آموزش علوم بیش از گذشته به آزمایش ها و فعالیت ها توجه شده است، اما  به دلیل مسایلی همچون ثبت بازخوردهای معلم و یا کمبود زمان و امکانات این میزان توجه کافی نیست.

این کلاس ها هم راستا با کتاب علوم مدارس، ویژه دانش آموزان دبستان و دوره اول دبیرستان برگزار می شود.